Προσωπικές Πληροφορίες

   Κυριαζόπουλος Αθανάσιος

   athakyriaz@gmail.com

   Thanasis.Kyriazopoulos

Σπουδές

2008 - 2012

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του TEI Λάρισας.

Εμπειρία

Σεπτέμβριο 2011 - Απρίλιο 2012

  Εργασία στην εταιρία ITWorx - Υπηρεσίες και Προϊόντα Τεχνολογίας.

   Δημιουργία και σχεδίαση Ιστοσελίδας.

   Δημιουργία και σχεδίαση Βάσης Δεδομένων για Ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος.

   Δημιουργία περιβάλλοντος για την επεξεργασία ιστοσελίδας από τον χρήστη.

   Συντήρηση ιστοσελίδων και δημιουργία αρχείων ασφαλείας (back ups).

   Εγκατάσταση και λειτουργία ERP προγραμμάτων.

   Στήσιμο και σχεδίαση δικτύων σε εταιρίες – καταστήματα.

   Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε Η/Υ (Service Desk).

Ιούνιος 2012 - Ιανουάριος 2013

  Δημιουργία εμπορικών ιστοσελίδων για μικρές επιχειρήσεις και ενα σύστημα πληροφοριών για ένα συνεργείο Αυτοκινήτων.
Όλα υπάρχουν στο portfolio.

Δεκέμβριος 2012 - Εως τώρα

  Εργασία στην εταιρία e-Shop.gr

   Υπεύθυνος στο Τεχνικό Τμήμα Σταυρούπολης της e-shop.gr

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών συσκευών.

Γλώσσες

Μητρική Γλώσσα

Ελληνικά

Ξένη Γλώσσα

Καλή γνώση Αγγλικών

   Κυριαζόπουλος Θανάσης

   athakyriaz@gmail.com

   Thanasis.Kyriazopoulos

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ? Ζητήστε το Βιογραφικό μου σημείωμα.

Σπουδές

2008 - 2012

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του TEI Λάρισας.

Experience

Σεπτέμβριο 2011 - Απρίλιο 2012

  Εργασία στην εταιρία ITWorx - Υπηρεσίες και Προϊόντα Τεχνολογίας.

   Δημιουργία και σχεδίαση Ιστοσελίδας.

   Δημιουργία και σχεδίαση Βάσης Δεδομένων για Ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος.

   Δημιουργία περιβάλλοντος για την επεξεργασία ιστοσελίδας από τον χρήστη.

   Συντήρηση ιστοσελίδων και δημιουργία αρχείων ασφαλείας (back ups).

   Εγκατάσταση και λειτουργία ERP προγραμμάτων.

   Στήσιμο και σχεδίαση δικτύων σε εταιρίες – καταστήματα.

   Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε Η/Υ (Service Desk).

Ιούνιος 2012 - Ιανουάριος 2013

  Δημιουργία εμπορικών ιστοσελίδων για μικρές επιχειρήσεις και ενα σύστημα πληροφοριών για ένα συνεργείο Αυτοκινήτων.
Όλα υπάρχουν στο portfolio.

Δεκέμβριος 2012 - Εως τώρα

  Εργασία στην εταιρία e-Shop.gr

   Υπεύθυνος στο Τεχνικό Τμήμα Σταυρούπολης της e-shop.gr

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών συσκευών.

Γλώσσες

Μητρική Γλώσσα

Ελληνικά

Ξένη Γλώσσα

Καλή γνώση Αγγλικών

Γλώσσες Προγραμματισμού

Προσοχή οι παρακάτω ενδείξεις είναι σύμφωνα με την δική μου άποψη για τον εαυτό μου. Δεν είναι απόλυτα και θα μπορούσαν να απέχουν από την πραγματικότητα.

C#

Java

C++

PHP

HTML5

CSS3

Javascript

Python

Visual Basic

Matlab

Pascal

Βάσεις Δεδομένων

Προσοχή οι παρακάτω ενδείξεις είναι σύμφωνα με την δική μου άποψη για τον εαυτό μου. Δεν είναι απόλυτα και θα μπορούσαν να απέχουν από την πραγματικότητα.

MySQL

SQL Server Express

Microsoft SQL Server

SQLite

PostgreSQL

Oracle Database

Εργαλεία Προγραμματισμού

Προσοχή οι παρακάτω ενδείξεις είναι σύμφωνα με την δική μου άποψη για τον εαυτό μου. Δεν είναι απόλυτα και θα μπορούσαν να απέχουν από την πραγματικότητα.

Visual Studio

Netbeans

Notepad++

Matlab

Dev C++

Τεχνολογίες

Προσοχή οι παρακάτω ενδείξεις είναι σύμφωνα με την δική μου άποψη για τον εαυτό μου. Δεν είναι απόλυτα και θα μπορούσαν να απέχουν από την πραγματικότητα.

.NET Framework 2.0 - 3.5

.NET Framework 4.0

ASP

ASP.NET [Web Pages]

ASP.NET [MVC]

ASP.NET [Web Forms]

Web API

Μερική γνώση

XNA

Android SDK

iOS SDK

JavaServer Pages